2019-07-23

ცხადდება 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მიღება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა:

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე, საერთო სამაგისტრო გამოცდებგავლილ პირებს, რომელთაც გადალახეს კანონმდებლობით დადგენილი კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი;

სამაგისტრო პროგრამების ცნობარი