2019-07-30

ცხადდება 2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • ისტორია - 5 ადგილი; 
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი; 
 • სამართალი  - 10 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი  - 5 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი;  

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება -  20 ადგილი; 
 • ტურიზმის ბიზნესი - 5 ადგილი;
 • ეკონომიკა  - 5 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 5 ადგილი; 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ეკონომიკა - 5 ადგილი;
 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 5 ადგილი;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 42 ადგილი.

სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს.

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2019 წლის  29 აგვისტო - 18 სექტემბერი;
 • კრედიტების აღიარების კომისიის მუშაობა და დასკვნების მომზადება - 2019 წლის 2-19 სექტემბერი;    
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2019  წლის 3-19 სექტემბერიი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2019 წლის 20 სექტემბერი,
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2019  წლის 20 სექტემბერი..

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (ივსება სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოს, ოთახი N103);
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან  მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);
 • 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის დამადასტურებელი (სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის) დოკუმენტი.