2019-10-19

ცხადდება "ახალგაზრდა მეცნიერების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი".

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი აცხადებს „ახალგაზრდა მეცნიერების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსს’’. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტებსა და მაგისტრანტებს. 
კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს ქართულ უნივერსიტეტში ახალგაზრდა მეცნიერების სამეცნიერო უნარებისა და პოტენციალის განვითარებას, ასევე ახალი იდეებისა და კონცეფციებისთვის ხელის შეწყობა. 

თემატიკა: საქართველოს ისტორია; ქართული ლიტერატურის ისტორია;  ენათმეცნიერება; სამართალი; საჯარო მმართველობა; ეკონომიკა; ბიზნესის ადმინისტრირება; სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია; ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება. 
პროექტის განაცხადები მიიღება 20 ნოემბრის 10 საათიდან 6 დეკემბრის 18 საათამდე.
კონკურსში მონაწილეობის შესახებ პროექტის განაცხადი უნდა წარადგინოთ ქართული უნივერსიტეტის კანცელარიაში. 
პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი 5 000 ლარი.
საკონკურსოდ წარდგენილი პროექტის განხორციელების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს. 
სასურველია პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყოს ორი ან ორზე მეტი პერსონალი, მათ შორის 1 აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.
კვლევის შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში. 
კონკურსის შედეგები გამოცხადდება კვლევების დაფინასების წესის მე-7 მუხლის, მე-7 პუნქტის შესაბამისად, რომლის შემდეგაც გამარჯვებულ კონკურსანტებთან დაიდება შესაბამისი კონტრაქტი. 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: j.meskhishvili@sangu.edu.ge 
უნივერსიტეტი უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს წარმოდგენილი ინფორმაციების დეტალიზაცია და დაზუსტება. 

მიმაგრებული დოკუმენტები: