2020-11-10

ცხადდება ღია კონკურსი ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე გეოგრაფიის მიმართულებით და ასისტენტის თანამდებობაზე ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით

ა(ა)იპ “საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტში” ცხადდება ღია კონკურსი შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

 • ასოცირებული პროფესორის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე  გეოგრაფიის მიმართულებით (აფილირების პირობით)
 • ასისტენტის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ინგლისური ენის  სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით (აფილირების პირობით)

კონკურსის გამოცხადების და ჩატარების ვადები:

 • კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 14 და 15 დეკემბერი. 
 • კონკურსი ჩატარდება (კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება) 2020 წლის 16 დეკემბრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით.  
 • კონკურსის შედეგები გამოქვეყნება 2020 წლის 25 დეკემბერი. 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:

 • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება;

დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 • სილაბუსი/სილაბუსები,  რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 • სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებით გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში

დამატებითი(სპეციფიკური) მოთხოვნები:

 • სილაბუსები შემდეგ სასწავლო კურსებში:  „შესავალი გეოგრაფიაში,“ „ზოგადი დადამიწათმცოდნეობა,“, „ლანდშაპტმცოდნეობა“. 
 • სასკოლო პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება.
 • საველე კვლევებსა და ექსპედიციებში მონაწილეობის გამოცდილება     

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:

 • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორანტი, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი. 

დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 • სილაბუსი/სილაბუსები,  რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 • სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებით გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

დამატებითი(სპეციფიკური) მოთხოვნები:

 • ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება.
 • სილაბუსი „ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაში“
 • საერთაშორიო კონფერენციებში, ტრენინგებსა თუ სემინარებში მონაწილეობა.
 • უცხოურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება.
 • ინგლისური ენის ცოდნა C 1 დონეზე.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

მსოფლიო პანდემიის COVID 19 -ის გავრცელების პრევენციის მიზნით კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულად, მისამართზე hr@sangu.edu.ge

 1. შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 2. ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 3. შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (კომპაქტური დისკი) ერთად;
 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 5. ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 6. ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 7. ინფორმაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 8. კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით); და სასწავლო მასალები:
 9. შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლები ნოტარიულად დამოწმებული;
 10. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/დ ა გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 11. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია. 
 12. საკონკურსო ვაკანსიის დამატებით (სპეციფიკურ) მოთხოვნებში ჩამოთვლილი პუნქტების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

მიმაგრებული დოკუმენტები: