ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა

SANGU-ს ისტორიის სასწავლო საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას. ორიენტირებულია სტუდენტს მისცეს საფუძვლიანი და ღრმა ცოდნა საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის ყველა პერიოდის შესახებ.

პროგრამის სტუდენტები პრაქტიკულ-საველე სამუშაობზე, კონკრეტულ არქეოლოგიურ ძეგლებზე ყოფნის დროს, თეორიულ ცოდნასთან ერთად იძენენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, ახდენენ ადგილზე მიღებული ინფორმაციისა და გავლილი თეორიული მასალის შეჯერებას.

რა გამოარჩევს SANGU-ს ისტორიის საბაკალავრო პროგრამას, როგორია სწავლების მეთოდები, რა უნარები შეიძინეს აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლის დროს და როგორ აფასებენ აქ მიღებულ თეურიულ და პრაქტიკულ ცოდნას თავად სტუდენტები სტატიიდან შეიტყობთ. 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი ლევან ჯიქია - ქართული უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული არიან როგორც უფროსი თაობის გამოცდილი კადრები, ასევე ახალგაზრდა კვალიფიციური ისტორიკოსები, რომლებმაც უკვე მოიპოვეს აღიარება ქართულ საისტორიო წრეში. პროგრამის განხორციელებაში ჩართული ახალგაზრდა ისტორიკოსების უმეტესობა ქართული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია. აკადემიური პერსონალი სასწავლო პროცესის დროს ხელმძღვანელობს ინოვაციური სწავლების მეთოდებით.
პროგრამა ორიენტირებულია მოამზადოს ანალიტიკურად მოაზროვნე ისტორიკოსი, რომელიც: აანალიზებს საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური ქვეყნების, შუა საუკუნეების და დასავლეთ ევროპის ახალი და უახლესი ისტორიის, უძველესი დროიდან XXI  საუკუნის ჩათვლით) განვითარების ეტაპებს; ლოგიკურად მსჯელობს  საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური ქვეყნების, შუა საუკუნეების და დასავლეთ ევროპის ახალი და უახლესი ისტორიის) სფეროში არსებული პრობლემური საკითხების გარშემო; მსჯელობს კავკასიის ხალხთა ისტორიული განვითარების საბაზისო საკითხებზე; აცნობიერებს სახელმწიფოსა და საზოგადოების განვითარების ისტორიის შესწავლისათვის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, პალეოგრაფიული და ეპიგრაფიკული მასალების მნიშვნელობას; მოიძიებს წყაროებს, ასევე, ბიბლიოგრაფიულ, დოკუმენტურ, საარქივო  მასალებს ისტორიის სფეროში  კვლევითი საქმიანობისათვის; მონაწილეობს დისკუსიებში საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის, კავკასიის ხალხთა ისტორიის, ქართული ლიტერატურის ისტორიის საკვანძო საკითხებზე და პატივს სცემს განსხვავებულ თვალსაზრისს; იყენებს ქართული სამწერლობო სისტემის ასომთავრულ და ნუსხურ სახეობებს; ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებისა და აკადემიური წერის უნარებს; იყენებს ერთ-ერთ უცხო ენას ზეპირი და წერითი კომუნიკაციისათვის; პატივს სცემს: სამართლებრივ ღირებულებებს და აფასებს მათ გავლენას საზოგადოების განვითარებაზე; ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს.

გვანცა ბურდული - ისტორიის დოქტორი - ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა წმიდა ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ხორციელდება 2009 წლიდან. მთელი ამ პერიოდიდან მოყოლებული პროგრამამ არაერთხელ გაიარა აკრედიტაცია, დაიხვეწა და შეიცვალა სტუდენტთა შესაბამისი მოთხოვნების ინტერესების გათვალისიწინების შედეგად.
ქართულ უნივერსიტეტში სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევიან მაღალკვალიფიციური მეცნიერები. თითოეული მათგანი დარგის აღიარებული სპეციალისტია. ამ მხრივ არც ისტორიის საბაკალავრო პროგრამაა გამონაკლისი.
პროგრამის მიზანია, მოამზადოს დარგის სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ საფუძვლიანი ცოდნა საქართველოს და მსოფლიო ისტორიაში. პროგრამის სტრუქტურა საკმაოდ მოქნილია, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კომპონენტს, ასევე არჩევით სასწავლო კურსებს. ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები იძენენ არა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას, არამედ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს.
საბაკალავრო პროგრამის რამოდენიმე სასწავლო კურსი: საქართველოს არქეოლოგია, ქართული კულტურის ისტორია, სამუზეუმო-საარქივო საქმე ითვალისიწინებს ასევე პრაქტიკულ-საველე სამუშაობესაც. მაგალითად: პროგრამაში წარმოდგენილი სავალდებულო სასწავლო კურსი „საქართველოს არქეოლოგია“ ითვალისწინებს, უნივერსიტეტის დაფინანსებით, პრაქტიკას, რაც გულისხმობს ერთდღიან საველე გასვლას კონკრეტულ არქეოლოგიურ ძეგლებზე. აქ სტუდენტი ახდენს ადგილზე მიღებული ინფორმაციისა და გავლილი თეორიული მასალის შეჯერებას.
ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების სფეროები შესაძლოა იყოს: არქივი, ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, გამომცემლობა, პერიოდული პრესის რედაქციები, ტურიზმის სექტორი, მასმედია; ზოგად-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში („მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის“ გავლის შემდეგ), უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში სხვადასხვა პოზიციაზე. კურსდამთავრებული შესაძლოა ასევე დასაქმდეს სახელმწიფო (მათ შორის, სამთავრობო უწყებებში და ა.შ.) და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კერძო სექტორში.

ვალერი კეკენაძე - SANGU-ს კურსდამთავრებული, ლექტორი - 18 წლის ვიყავი, როდესაც 2010 წელს ქართულ უნივერსიტეტში ჩავაბრე. ეს პერიოდი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში გარდამტეხია; ამ დროს ყალიბდები როგორც პიროვნება, გიყალიბდება ღირებულებები და იაზრებ რა წარმოადგენს შენს მიზანს ცხოვრებაში. ამ ყველაფერში უნივერსიტეტს და გარემოს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. სკოლის პერიოდიდანვე გატაცებული ვიყავი ისტორიით, პირველი შთაბეჭდილება მოახდინა იმან, რომ ვისი სახელმძღვანელოებითაც ვსწავლობდი სკოლაში, ვკითხულობდი წიგნებს, პირველივე დღიდანვე სწორედ ამ ავტორების (სერგო ვარდოსანიძე, როინ მეტრეველი, ვახტანგ გურული და ა.შ.) ჩატარებულ ლექციებს ვუსმენდი, მქონდა უშუალო დისკუსია. ამ ყველაფერმა ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა. თეორიული ცოდნა, რომელიც ამ პიროვნებებისაგან მივიღე, მართლაც ამომწურავი იყო. ისინი ნამდვილად არიან თავისი დარგის წამყვანი სპეციალისტები.
თეორიულ ცოდნასთან ერთად უნივერსიტეტი ზრუნავდა ჩვენი, როგორც მკვლევარების ჩამოყალიბებაზე. ხშირი იყო სამეცნიერო კონფერენციები, სადაც უკვე ჩვენი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას ვსწავლობდით.
ყველაზე სასიამოვნო ჩემს ცხოვრებაში სწორედ ისაა, რომ აუდიტორიაში, სადაც წინა წელს თავად ვისმენდი ლექციებს, ეხლა უკვე მე ვუკითხავ საქართველოს გეოგრაფიას და ისტორიულ გეოგრაფიას სტუდენტებს. ამ ყველაფრის საშუალება უნივერსიტეტის რექტორმა, ბატონმა სერგო ვარდოსანიძემ მომცა, რაც ახალგაზრდისთვის უდავოდ დიდი სტიმულია.
ქართული უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შორის არის არა მარტო პროფესიული, არამედ უშუალო მეგობრული ურთიერთობებიც. ადმინისტრაცია მოტივირებულია ახალ-ახალი სიახლეები მუდმივად შესთავაზოს სტუდენტს, ეს ყველაფერი თავის დროზე საკუთარ თავზე გამოვცადე. დიდი უნივერსიტეტებისაგან განსხვავებით, რექტორი, დეკანი, ადმინისტრაცია პირადად იცნობს თითქმის ყველა სტუდენტს, რაც კიდევ უფრო კარგ ატმოსფეროს ქმნის. მეც, როგორც ლექტორს, თითქმის ყველა ჩემს ყოფილ თუ მოქმედ სტუდენტთან მაქვს უშუალო და მეგობრული ურთიერთობა.

შოთა მუმლაძე - ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი - ჰუმანიტარული პროფილის საგნები ყოველთვის მიზიდავდა. სწორედ ამ ინტერესმა განაპირობა, რომ არჩევანი SANGU-ს, ისტორიის საბაკალავრო პროგრამაზე შევაჩერე. ისტორიის ჯეროვნად შემეცნებისათვის, აუცილებელია, არა ერთი მომიჯნავე ჰუმანიტარული დისციპლინის გარკვეულ დონეზე ათვისება. ამის საშუალება ნამდვილად მომცა SANGU-ს ისტორიის საბაკალავრო პროგრამამ, თავისი მრავალფეროვნებით, უფრო კი, ჩემმა ფავორიტმა რამდენიმე ლექტორმა, რომელთაც დიდი ფაქტოლოგიური მასალის ცოდნა, განსჯისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი შემძინეს, ასევე მკაფიოდ დამანახეს თანამედროვე ჰუმანიტარული მეცნიერებების გამოწვევები და ტენდენციები. 
ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე, სწავლის პერიოდში, ავირჩიე არა ერთი არჩევითი საგანი.
მათ ფარგლებში ჩამომიყალიბდა ისტორიულ საბუთებსა და დოკუმენტებზე მუშაობისა და მათი თანამედროვე აკადემიურ დონეზე გადმოცემის უნარები; კურსის ფარგლებში ვეწვიე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსაც... სურვილის შესაბამისად, 2 სემესტრის განმავლობაში ვეუფლებოდი ძველ ბერძნულ ენას, რომლის სწავლაც დამეხმარა ისტორის, წყაროთმცოდნებისა და ქართული მწერლობის სიღრმისეულად გააზრებაში; ძველი ბერძნული ენიდან ხომ უამრავი საერთაშორისო ტერმინია შემოსული და დამკვიდრებული ქართულ ენაში, მათ შორის თავად „ისტორიაც“! აღარ ვსაუბრობ ინგლისურ ენაზე, რომლის სწავლაც, სანგუში ყველასათვის სავალდებულოა - B2 დონეზე.
SANGU-ში მიღებული ცოდნის გარდა, სწავლის განმავლობაში, 2-ჯერ გავხდი სტიპენდიანტი, რაც ჩემთვის გარკვეული სტიმულის მომცემი აღმოჩნდა, მეტი წარმატებისათვის. ქართული ისტორიოგრაფია არა ერთი გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორისაა თანამედროვე ისტორიოგრაფიული სკოლებისა და მეთოდოლოგიური მიღწევების ათვისება და ქართულ რეალობაში მათი დანერგვა-ადაპტაცია, საქართველოს უახლესი ისტორიის მსოფლიო კონტექსტით შესწავლისა და პოპულარიზაციის საქმე და სხვა არაერთი საკითხი. ასე რომ, წინ დიდი და საინტერესო გზა ელის ყველას, ვინც SANGU-ში ისტორიის დაუფლებას განიზრახავს!