მაია კალანდარიშვილი

განათლება:

 • 1980-1985 - თბილისის სახ. უნივერსიტეტი; ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი; აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგის დიპლომი წარჩინებით; სპეციალობა: ფსიქოლოგია
 • 1980-1983 - თბილისის სახ. უნივერსიტეტი.ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი; აკადემიური ხარისხი: მუსიკისმცოდნის დიპლომი წარჩინებით; სპეციალობა: მუსიკისმცოდნეობა
 • 1986-1994 - თბილისის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი; აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის მეცნიერებეთა კანდიდატის კვალიფიკაცია; სპეციალობა: ფსიქოლოგია
 • 29.12.2003 - საერთაშორისო ებრაული ორგანიზაცია „ჯოინტი“; საერთაშორისო სერთიფიკატი. ფსიქოლოგ-კონსულტანტი; ებრაულ ორგანიზაციებში. თემები: გუნდური მუშაობის ფსიქოლოგია, ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა, ლიდერობა; ორგანიზაციული ფსიქოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2013-დღემდე - ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა; საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 
 • 2011-2017 - მოწვეული პროფესორი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი.
 • 2008-2011 - ასოცირებული პროფესორი; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
 • 2005-2008 - ასისტენტ პროფესორი; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
 • 1996-2005 - დოცენტი; ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი; ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
 • 1985-1996 - ასისტენტი; ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი.შრომისა და საინჟინრო ფსიქოლოგიის კათდრა; ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. მაია კალანდარიშვილი, ნიკა გაბლიშვილი „პროფესიულ არჩევანზე მოქმედი ფაქტორები ქართველ ახალგაზრდებში"; საქართველოს საპატრიარქოს წმ ანდრია ,პირველწოდებულის სახ.ქართული უნივერსიტეტის შრომები ტ.3 გვ, 302-317, თბილისი, 2017
 2. მაია კალანდარიშვილი, ვახტანგ ქანთარია "მძაფრი გრძნობის მოთხოვნილება როგორც პროფესიული არჩევანის ერთ-ერთი დეტერმინანტი"; მაია კალანდარიშვილი, ვახტანგ ქანთარია ,,მძაფრი გრძნობის მოთხოვნილება როგორც პროფესიული არჩევანის ერთ-ერთი დეტერმინანტი,, საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე.დ. უზნაძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი ნომერი, თბილისი 2016, გვ. 185-196
 3. მაია კალანდარიშვილი, ხატია ღვინაშვილი ხანმოკლე მეხსიერების ფაქტორული ანალიზი; საქართველოს საპატრიარქოს წმ ანდრია ,პირველწოდებულის სახ.ქართული უნივერსიტეტის შრომები ტ.2  გვ, -130-141, თბილისი, 2016
 4. მაია კალანდარიშვილი, ირმა შომახია “განწყობის მახასიათებელთა და მათი პიროვნებისეული ასპექტების კორელაციური ანალიზი „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების საერთაშიროსო კრებული, # 5, თბილისი 2015, გვ.149-155
 5. მაია კალანდარიშვილი, ხატია ღვინაშვილი ხანმოკლე მეხსიერების ფაქტორული ანალიზი; ქართული უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2015 წლის 21 ოქტომბერი, გვ.78-84
 6. მაია კალანდარიშვილი, ქცევის განწყობისეული თვითრეგულაციის  პიროვნებისეული დეტერმინანტები; ფსიქოლოგიის მაცნე, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი 2013 გვ, 15-26
 7. მაია კალანდარიშვილი,ლანა თორჩილავა The Study of Pedagogical and Psychological Aspects of Inclusive Education in Secondary School; INCLUSIVE EDUCATION Research, Learning, Teaching and Student Support International ScientificConference 20-21 November,Tbilisi – 2017
 8. Maia kalandarishvili, Iana torchinava ‘’THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN DEVELOPING THE PSYCHOLOGICAL SKILLS OF DISABLED SCHOOL CHILDREN’’; Proceedings of the  IV International Scientific and Practical Conference  "Topical Problems of Modern Science  and Possible Solutions" (September30, 2017, Dubai, UAE) P.4-7
 9. მაია კალანდარიშვილი, იანა ტორჩინავა "ინკლუზიური განათლება და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები," თბილისი, 2016,  გამომცემლობა „უნივერსალი“ (დამხმარე სახელმძღვანელო)
 10. მაია კალანდარიშვილი, იანა ტორჩინავა სსსმ მოსწავლის სოციალური ადაპტაციის პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები, ,გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი, 2018 (დამხმარე სახელმძღვანელო)
 11. მაია კალანდარიშვილი, ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია, თბილისი, ,გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2011 ( სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისთვის) 
 12. მაია კალანდარიშვილი "სამომხმარებლო ბაზრის ფსიქოლოგიური სეგმენტაცია“ დამხმარე  სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის.გამომცემლობა ‘’უნივერსალი.“   2010
 13. მაია კალანდარიშვილი, ლია მაჭარაშვილი "ზოგადი უნარების ტესტები. ვერბალური ნაწილი. მეორე გამოცემა“. სახელმძღვანელო  აბიტურიენტებისა, სტუდენტებისა  და მაგისტრანტებისათვის.  გამომცემლობა „უნივერსალი“  2010