მანანა ტაბიძე

განათლება:

 • 2003 წელი - (დიპლომი#001340) სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხები.“ (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 2004 წელი - პროფესორის  სამეცნიერო წოდება (დიპლომი #000549) (თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭო).
 • 1993 წელი -  (დიპლომი # 000640) საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „პრაგმონიმები ქართულში“, (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 1996 წელი - დოცენტის სამეცნიერო წოდება (დიპლომი # 000453) (თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭო).
 • 1970-1975 წლები - (დიპლომი წარჩინებით # Я 165451) ფილოლოგი (ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი) კვალიფიკაცი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 • 1969-1970 წლები - (საშუალო განათლების ატესტატი (წარჩინებით). თბილისის 54-ე საშუალო სკოლა.

სამეცნიერო კვლევითი ინტერესის მთავარი სფეროები:

 • თეორიული ენათმეცნიერება
 • სოციოლინგვისტიკა
 • ლინგვოკულტუროლოგია
 • ქართული ენის ნორმები და სტილისტიკა
 • ტერმინოლოგია
 • ენობრივი სიტუაცია კავკასიაში
 • ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა
 • ფუქნქციური სტილები და დარგობრივი ენები

ჩატარებული 3 მთავარი სამეცნიერო კვლევა:

 • Бела Шавхелишвили, Манана Табидзе, ВОПРОСЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ (социолингвистические изыскания), 2017, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken/Deutschland. 284 p. 
 • მანანა ტაბიძე, სოციოლინგვისტიკა (მასალები სალექციო კურსისათვის),  გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი,  2015.  326 გვ. მონოგრაფიული ტიპის სახელმძღვანელო
 • Manana Tabidze,  Globalization and Language Problems: The Case of the Georgian Language, p. 153-159.Caucasus Studies 4, CAUCASUS STUDIES:  Migration - Society - Language, Papers from the conference,, November 28-30 2008, Malmö University Edited by Karina Vamling, Malmö UniversityDepartment of Language, Migration and Society, Sweden  https://goo.gl/x6XSwY

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2010 წ. - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პრორექტორი სასწავლო-სამეცნიერო დარგში; 2010-2015 - ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი; 2015- დღემდე - სრული პროფესორი;
 • 1993-2010 - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“; რედაქტორ-კონსულტანტი; 2006-2010 - სარედაქციო-საგამომცემლო დეპარტამენტის უფროსი.
 • 2007 წლიდან - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 2014 წლიდან მოწვეული პროფესორი. 
 • 1989 წლიდან დღემდე - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია: ენებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კათედრის გამგე; 2005 წლიდან მოწვეული პროფესორი; 
 • 1978-2006 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი: უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, 1993 წლიდან - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, 2003 წლიდან - წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

მონოგრაფიები:

 • Бела Шавхелишвили, Манана Табидзе, ВОПРОСЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ (социолингвистические изыскания), 2017, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken/Deutschland. 284 p.
 • მანანა ტაბიძე, სოციოლინგვისტიკა (მასალები სალექციო კურსისათვის),  გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015  (მონოგრაფიული ტიპის სახელმძღვანელო, 326 გვ.
 • Манана Табидзе и Бела Шавхелишвили, От Кавказа к Кавказу, Лингвокультурологические исследования, проблемы и решения, часть I, монография, Пятигорск, ПГЛУ, 2012. 103 с.
 • От Кавказа к Кавказу, Филологические изыскания: поиски и находки, часть 2, монография, Пятигорск, ПГЛУ, 2012. (მონოგრაფიის მეორე ტომში მ.ტაბიძის ავტორობით წარმოდგენილია შემდეგი თავები: Теймураз Гванцеладзе и Манана Табидзе, Некоторые вопросы религиозной идентичности аджарских абхазцев (на основе полевых исследований), с.22-28. Манана Табидзе, Отражение религиозных представлений в грузинском языке: социолингвистический аспект, გვ. 28-40).
 • თეიმურაზ გვანცელაძე, მანანა ტაბიძე, აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა იდენტობა. 1. იბეჭდება გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამის „ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმის“ (COBERM-ის) გრანტის საფუძველზე დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, გამომც.“არტანუჯი“, თბილისი, 2011
 • Teimuraz Gvantseladze, Manana Tabidze, Tamar Gitolendia, Sopiko Tchaava, Basic Aspects of Identity of the Abkhazians Living in Ajaria, Sokhumi State University Institute of Abkhazian Language and Culture, Publishing House “Universal”, Tbilisi, 2011, 93 p.
 • Теимураз Гванцеладзе, Манана Табидзе, Тамар Гитолендиа, Софико Чаава, Основные аспекты идентности абхазов, живущих в Аджарии, Сухумский государственный университет, Институт абхазского языка и культуры, издательство «Универсал», Тбилиси , 2011, 110 стр.
 • მანანა ტაბიძე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმობრივი პრობლემები, კავკასიოლოგიური სერია, VIII, იბერიულ–კავკასიური საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი. თბილისი, 2010, მონოგრაფია, 137 გვერდი. 
 • მ. ნაჭყებია, მ. ტაბიძე, აფხაზეთის (გალის რაიონის) სოციოლინგვისტური დახასიათება 1993-2010 წლები,  საგამომცელო სახლი“ინოვაცია“, თბილისი, 2010, 148 გვ.
 • Функциональные  свойства единиц языка, коллективная монография,  Аверина А.В., Васнева О.И., Табидзе М., Шавхелишвили Б., Шипова И.А., Шустова С.В., Пермь, 2010, Прикамский социальный институт .
 • მანანა ტაბიძე, ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხები, თბილისი, გამომცემლობა „ქართული ენა“ 2005. 275 გვ.

სახელმძღვანელოები:

 • მანანა ტაბიძე, სოციოლინგვისტიკა (მასალები სალექციო კურსისათვის),  გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015  (მონოგრაფიული ტიპის სახელმძღვანელო, 326 გვ.
 • ნათელა მაღლაკელიძე, მანანა ტაბიძე, თამარ კვაჭაძე, მშობლიური ენა, 6. (სასკოლო სახელმძღვანელო,  გამომცემლობა „ლეთა“, თბილისი, 2012, 120 გვ.
 • ნათელა მაღლაკელიძე, მანანა ტაბიძე, მშობლიური ენა, 5, 2010, გამომცემლობა „ლეთა“, თბილისი, 104 გვ.

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.

 • 2017 წლიდან -  სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოს წევრი.
 • 2015 წლიდან - თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის განყოფილების საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი. 
 • 2014 წლიდან - „სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის სახელმძღვანელო წინადადებების განმსაზღვრელი კომისიის“ წევრი.
 • 2010 წლიდან - საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის („ივერია“) მრჩეველი ქართული ენის საკითხებში
 • 2009 წლიდან - არის საქართველოს  პატრიარქის ბრძანებით შექმნილი „ენათმეცნიერების პრობლემურ საკითხთა შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე.
 • 2001 წლიდან არჩეულია ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად  
 • 2001 წლიდან არჩეულია ამერიკის ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტთა შემსწავლელი ცენტრების „ენობრივი პოლიტიკისა და ენობრივი დაგეგმვის საერთაშორისო კონსორციუმის“ ინდივიდუალურ წევრად. 
 • სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალისა და კრებულის რედკოლეგიის წევრი.