საბაკალავრო პროგრამები

2018-19 სასწავლო წელს ქართულ უნივერსიტეტში გამოცხადებულია მიღება შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა:

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა: