მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2013 წელი)

ბრძანება #01-00/08 აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის წლიური საფასურისა და საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხი დოქტორანტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება #01-00/15 ქართული უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებისა და ოფიციალური მიმოწერისათვის სატიტულო ბლანკების ფორმების დამტკიცების შესახებ.
ბრძანება #01-00/28 „უნივერსიტეტის სკოლების (ფაკულტეტების), ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის, ენების ცენტრის, ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ცენტრის დებულებების დამტკიცების შესახებ“ უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2013 წლის 21 აგვისტოს #01-00/14 ბრძანებით დამტკიცებულ „ენების ცენტრის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
ბრძანება #01-00/30 ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო კურსის განმეორებით შესწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #01-00/38 ქართულ უნივერსიტეტში მომსახურების განმეორებით მიღებას (სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტის განმეორებით გავლის) საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება #01-00/39 ქართულ უნივერსიტეტში მობილობის ფარგლებში დამატებით გასავლელი სასწავლო/სამეცნიერო კომპონენტის სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება #02-02/10 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/90 "2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ” რექტორის  2012 წლის  25 დეკემბრის #02-02/320 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/95 ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტ მიშიკო გელენავას ნიდერლანდებში მივლინების შესახებ
ბრძანება #02-02/96 ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტ ლაშა კალანდაძის ქ. ბუქარესტში მივლინების შესახებ 
ბრძანება #02-02/99 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/103 ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტების პროგრამირებაში მე-7 საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობისათვის  მივლინების შესახებ 
ბრძანება #02-02/120 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურისა და ვადების შესახებ 
ბრძანება #02-02/126 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ
ბრძანება #02-02/129 საგამოცდო უწყისის ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #02-02/144 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შიდა მობილობის ვაკანსიები, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/145   ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების, ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/154 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურისა და ვადების შესახებ” რექტორის 2013 წლის 26 ივნისის #02-02/120 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #02-02/155 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/156 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/157 უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურაში) კონკურსანტთა სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/158 უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურაში) კონკურსანტთა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/159 უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურაში) კონკურსანტთა ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/161 ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტ გვანცა მგალობლიშვილისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ფარგლებში სპეციალობის შეცვლის შესახებ
ბრძანება #02-02/162 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში აკადმემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/163 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში აკადმემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/167 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/178 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2013 წლის 25 სექტმებრის #02-02/167 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #02-02/186 ”უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ინფორმატიკის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2013 წლის 16 სექტემბრის #02-02/160 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #02-02/187 ანა თავართქილაძისა და ლაშა მაჭავარიანის ”ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” 2013-2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/229 თამაზ პოპიაშვილის ”ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” 2013-2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/243 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/246 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში - აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2012 წლის 17 სექტემბერს 302-02/178 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/265 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2013 წლის 16 სექტემბრის #02-02/156 ბრძანების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ 
ბრძანება #02-20/274 ნათია ფაილოძის ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/275 ქართულ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) კურსდამთავრებულ დოქტორანტ მაია წურწუამიას სახელზე შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/282 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა