მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2014 წელი)

ბრძანება #02-00/01 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ” რექტორის 2014 წლის 16 იანვრის #02-02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/04 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/16 მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი კურსების მსმენელთათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სააუდიტორიო მეცადინეობების ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #02-02/25 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით სტუდენტების გადაყვანის თაობაზე
ბრძანება #02-02/44 სახელობითი სტიპენდიების გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/52 1921 წლის 9 მარტს თბილისში დაკრძალული იუნკრების სულის მოსახსენებლად გადახდილ პანაშვიდში მონაწილეობის გამო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტებისათვის მადლობის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება #02-02/85 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ.
ბრძანება #02-02/149 ქართულ  უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურების დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/153 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის  ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ რექტორის 2014 წლის 30 აპრილის #02-02/149 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/154 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ რექტორის 2014 წლის 30 აპრილის #02-02/149 ბრძანების შესაბამისად ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: „ბიოტექნოლოგია“, „ეკოლიგია და გარემოს დაცვა“ შიდა მობილობის წესით სტუდენტების ჩარიცხვისა და მათთვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/157 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ რექტორის 2014 წლის 30 აპრილის #02-02/149 ბრძანების შესაბამისად სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლის (ფაკულტეტის) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება“ შიდა მობილობის წესით სტუდნეტების ჩარიცხვის შესახებ. 
ბრძანება #02-02/163 ქართული უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #02-02/167 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურისა და ვადების შესახებ
ბრძანება #02-02/183 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/186 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების, ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგების შესახებ
ბრძანება #02-02/444 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/446 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მეორე შუალედური გამოცდის პროცედურული ვადების განსაზღვრის შესახებ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა