მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2015 წელი)

ბრძანება #02-02/149 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ რექტორის 2014 წლის 20 ნოემბრის #02-02/444 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/474 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი და განმეორებითი გამოცდების პროცედურული ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #02-02/03 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების, ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/56 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ”ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში" 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონდე სტუდენტების სწავლის გადასახადისაგან გათავისუფლების შესახებ
ბრძანება #01-00/05 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2013 წლის 31 დეკემბრის #01-00/39 ბრძანებაში "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში მობილობის ფარგლებში დამატებით გასავლელი სასწავლო/სამეცნიერო კომპონენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/199 ქართულ უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ რექტორის 2014 წლის 20 ნოემბრის #02-02/444 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/238 ქართულ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #02-02/249 ქართულ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, პროცედურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ შესახებ
ბრძანება #02-02/251 ქართულ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ შესახებ
ბრძანება #02-02-309 სტუდენტებისათვის, რომლების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისგან, მაგრამ 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ
ბრძანება #02-02-310 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისაგან გათავისუფლების შესახებ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა