მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2016 წელი)

ბრძანება #267 აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურების 2016-2017 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ
ბრძანდება #7 ქართული უნივერსიტეტის შუალედური გამოცდების აღდგენის ადმინისტრირების ვადების შესახებ
ბრძანება #479-ს "2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიურ მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ" რექტორის 2016 წლის 30 სექტემბრის N374-ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
ბრძანება #504-ს "2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების გათავისუფლების შესახებ"

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა