მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2017 წელი)

ბრძანება #1ს ქართულ უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის 
ბრძანება #7ს - დანართი ქართულ უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #97-ს რექტორის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანებებში - "სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისაგან, მაგრამ 2016 - 2017 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" (#72-ს), აგრეთვე "2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ" (#73-ს) ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #203-ს 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების უფლების მქონე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და დოკუმენტაციის ნუსხის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #204-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017 წლის 21 ივლისის 197-ს ბრძანებაში "უნივერსიტეტში 2017 -2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილებისა და დამატების შესახებ
ბრძანება #206-ს ქართულ უნივერსიტეტში" 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #221-ს რექტორის 2017 წლის 31 აგვისტოს N 206-ს ბრძანებაში „ა(ა)იპ „საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში“ 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადიმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #248-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #255-ს რექტორის 2017 წლის 25 სექტემბრის #248 ბრძანებაში "ა(ა)იპ-საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #268-ს რექტორის 2017 წლის 14 სექტემბრის N224-ს ბრძანებაში "2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის შემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #322-ს რექტორის 2017 წლის 14 სექტემბრის N223-ს ბრძანებაში "სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისაგან, მაგრამ 2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" აგრეთვე N224 ბრძანებაში "2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება #381-ს 

გამოცდის ჩატარების ინსტრუქცია

ფორმა #1
ფორმა #2
ფორმა #3
ფორმა #4

ქართულ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #437-ს რექტორის 2017 წლის 11 სექტემბრის 218-ს ბრძანებაში „აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2017-2018 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა