მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2018 წელი)

ბრძანება #1-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #2-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #4-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტირების ვადების განსაზღვრის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #02-კ ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ქართულ უნივერსიტეტში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება #2 ქართული უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანდება #4 ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) დებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დებულების დამტკიცების შესახებ 
ბრძანება #5 ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #6 ქართულ უნივერსიტეტში კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #7 ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოს, გამოცდების ცენტრისა და სტუდენტთა დასაქმებისა და კარიერული განვითარების სამმართველოს დებულებების დამტკიცების შესახებ 
ბრძანება #64-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2017-2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრში რიგგარეშე მობილობის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება #8 ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება #55-ს რექტორის 2017 წლის 6 ოქტომბრის ბრძანებაში "მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2017-2018 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #9 ქართული უნივერსიტეტის სახელობითი სტიპენდიის მინიჭებისა და გაცემის წესის შესახებ
ბრძანება #11 ქართულ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების, ასევე სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისგან, მაგრამ წინა - შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2017 - 2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ
ბრძანება #10 დანართი ქართულ უნივერსიტეტში სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #16 ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #230-ს რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მეორე (მაგისტრატურა) საფეხურების 2018-2019 აკადემიურის წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #233-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #234-ს რექტორის 2018 წლის 16 ივლისის #233-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #238-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #240-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018–2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #241-ს რექტორის 2018 წლის 16 ივლისის #233-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #243-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018 - 2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში რიგგარეშე მობილობის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #39

დანართი N1 - სტრატეგიული განვითარების გეგმა

დანართი N2 - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

ქართული უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმისა (2018-2025) და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის (2018-2021) დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #248-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში რიგგარეშე მობილობის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ იმ პირთათვის, რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული რანჟირების დოკუმენტის შესაბამისად, ჩარიცხვის მიზნით ვერ მიმართავენ შპს "შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა" და შპს "ევროპის უნივერსიტეტს"
ბრძანება #249-ს რექტორის 2018 წლის 7 აგვისტოს #240–ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2018–2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
ბრძანება #28 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2018 წლის 12 თებერვლის #5 ბრძანებით დამტკიცებულ ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #254-ს რექტორის 2018 წლის 18 ივლისის #238-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდირა პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება 255-ს რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურის 2018-2019 აკადემიური წლის ადმინისტირების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #57 ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #33 - დანართი ქართული უნივერსიტეტის სტიპენდიის მინიჭებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #276-ს

ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება #305-ს რექტორის 2018 წლის 19 სექტემბრის #276-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ- საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #44 "ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების, ასევე სტუდენტებისათვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანამათლებლოპროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადასახადისაგან, მაგრამ წინა 2017 - 2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2018 - 2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ".
ბრძანება #48 "ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების, ასევე სტუდენტებისათვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანამათლებლოპროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადასახადისაგან, მაგრამ წინა 2017 - 2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2018 - 2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ".
ბრძანება #321-ს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2018-2019 აკადემიური წლის ადმინისტრირების ვადები
ბრძანება #346-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში რიგგრარეშე მობილობის ვაკანსიების გამოცხადების, აგრეთვე ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #352-ს რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2018-2019 აკადემიური წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #356-ს რექტორის 2018 წლის 15 ოქტომბრის #346-ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #366-ს 2018 წლის 15 ოქტომბრის #346-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნვიერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში რიგგარეშე მობილობის ვაკანსიების გამოცხადების, აგრეთვე ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #436-ს ქართულ უნვიერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში რიგგარეშე მობილობის ვაკანსიების გამოცხადების, აგრეთვე ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #441-ს რექტორის 2018 წლის 14 ნოემბრის #436 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება #64

ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმის, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის წესის, ინფორმაციის ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის, მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების, ელექტორნული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარების მექანიზმების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #65

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმებისა და შეფასების სისტემა

ბრძანება #65 - მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმებისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა