მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2019 წელი)

ბრძანება #2 უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2018 წლის 17 სექტემბრის ბრძანებებში - "2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რიგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ" (N42), აგრეთვე "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონდე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების, ასევე სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ფარგლებში, გათავისუფლებულები იყვნენ სწავლის საფასურის გადახდისგან, მაგრამ წინა - 2017-2018 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, 2018-2019 აკადემიური წლის შემოდგმომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" (N44) ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #2-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #3
დანართი
ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება #3 - "ქართული უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური/აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ" 2018 წლის 30 აგვისტოს #32 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #3-ს რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2018-2019 აკადემიური წლის ადმინსიტირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #8 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება #8 - ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონდე სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა - 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლის, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ
ბრძანება #9 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება #9 - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონდე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა - 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლის, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ
ბრძანება #9-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #10-ს რექტორის 2018 წლის 11 მაისის #210-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2018-2019 აკადემიური წლის ადმინსიტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #182-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში რიგგარეშე მობილობის ვაკანსიების გამოცხადების, აგრეთვე ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება #12 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება # 12 - უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2019 წლის 11 მარტის # 9 ბრძანებაში "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
ბრძანება #19-კ ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის " კანცლერის ბრძანება N9-კ ქართულ უნივერსიტეტში სტაჟირების გამოცხადების შესახებ 
ბრძანება #14 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება # 14 - ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსისა და პლაგიატის აღმოჩენის, მისი თავიდან აცილებისა და პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #270-ს ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2019-2020 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ. 
ბრძანება # 271-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიების და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება # 273-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება # 282-ს ქართულ უნივერსიტეტში 2019-2019 სასწავლი წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება #16 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დოქტორანტურისა და სადიცერტაციო საბჭოს დებულების, სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების ინსტრუქციის, ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის, კვლევების დაფინანსების წესის, აკადემიური, სამენციერო და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო პროდოქტიულობისა და კვლევის ხარისხის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #17

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მენციერებათა სკოლის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #18

საგანგებო შტაბის შექმნისა და ფუნქციების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #19

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #24

2018 წლის 12 თებერვლის N5 ბრძანებით დამტკიცებულ ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგურილებელ წესში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება 286-ს

რექტორის 2019 წლის 10 ივლისის #270-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2019-2020 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ბრძანება 28

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება 2019-2020 სასწავლო წელს ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გზით ჩარიცხულ სტუდენტებისთბის სწავლის შეღავათიანი პირობების განსაზღვრის შესახებ. 

ბრძანება 292-ს

რექტორის 2019 წლის 03 სექტემბრის  ბრძანება " 2019 წლის 18 ივლისის N271-ს ბრძანებაში „ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში  2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიების  და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის  შესახებ“

ბრძანება 306-ს

რექტორის 2019 წლის 30 ივლისის N282-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ბრაძენა 308-ს

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2019-2020 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ 

ბრძანება 327-ს

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ. 

ბრძანება 25

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N 25 პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების შემუშავების და განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ.  

ბრძანება 26

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება # 26 ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლისა და ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის დებულებების დამტკიცების შესახებ. 

ბრძანება 30 

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2018 წლის 12 თებერვლის N5 ბრძანებით დამტკიცებული ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

ბრძანება 35

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2019 წლის 24  სექტემბრის #35 ბრძანება "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლებისა და ამავე საგანამანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა  2018-2019  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მინდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ". 

ბრძანება 9

რექტორის ბრძანება ქართულ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის ჩატარების შესახებ.

ბრძანება 38

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგნელის 2019 წლის 27 სექტემბრის №38  ბრძანება - ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო  დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანთლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის, რომლებმაც წინა 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ.

ბრძანება 381-ს

რექტორის ბრძანება მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2019-2020 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ.

ბრძანება 2-ს

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა