მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2020 წელი)

ბრძანება #6

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტი დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დასიკსრების შესახებ

ბრძანება #7 ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტი დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დასიკსრების შესახებ
ბრძანება #9 COVID 19 ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის და დროებითი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #12 უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმოამდგენლის 2020 წლის 4 მარტის N7 ბრძანებაში "ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებატა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა - 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიურიმაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ"ცვლილების შეტანის თაობაზე.
ბრძანება #13  უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2020 წლის 4 მარტის N6 ბრძანებაში "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოწრების მქონე სტუდენტების 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა – 2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ბრძანება #14

"COVID 19 ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის და დროებითი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ" ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2020 წლის 12 მარტის N9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #4

საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობსი მოქედების პერიოდში ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პრიველოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დისტანციურად განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება # 161–ს

რექტორის 2019 წლის 11 სექტემბრის #308–ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე  (დოქტორანტურა) საფეხურების 2019–2020 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #7

"საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგოომარეობის მოქმედების პერიოდში ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დისტანციურად განხორციელების წესში" ცვლილების შეტანის შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #8

„2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #9

„2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ

რექტორის ბრძანება # 224-ს

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2020-2021 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ. 

რექტორის ბრძანება # 225-ს 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ. 

რექტორის ბრძანება # 227-ს

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიების და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 

რექტორის ბრძანება # 228-ს

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საქართველოს ისტორიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.  

რექტორის ბრძანება #232-ს

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის  ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ.

რექტორის ბრძანება # 244-ს 

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სკოლებში მაგისტრანტობის კანდიდატთა შესარჩევი საუნივერსიტეტო საგამოცდო/გასაუბრების კომისიების, აგრეთვე მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების საპრეტენზიო საბჭოების შექმნის შესახებ. 

რექტორის ბრძანება # 250-ს 

რექტორის 2020 წლის 24 ივლისის N227-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართლ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრრების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანა. 

რექტორის ბრძანება # 253-ს  

რექტორის 2020 წლის 31 ივლისის N232-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

რექტორის ბრძანება # 262-ს

რექტორის 2020 წლის 27 ივლისის N228-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქის წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საქართველოს ისტორიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

რექტორის ბრძანება # 12

"ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქის წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში" 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ.

რექტორის ბრძანება # 13

"ა (ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში" 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო სა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების დისტანციურად ადმინისტრირების შესახებ.

ბრძანება # 24 

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2019 წლის 3 აპრილის #13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

ბრძანება # 25

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ.

ბრძანება # 29 

ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ. 

ბრძანება # 310-ს

ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ. 

ბრძანება # 338-ს 

ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2020-2021 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ.

ბრძანება # 15

"ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდირა პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"  ქართული უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 14 სექტემბრის # 12 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

ბრძანება # 414-ს 

მარიამ ტაბაღუას ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მიღების პროცესის განხორციელებისთვის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.

ბრძანება # 42

უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2020 წლის 9 სექტემბრის N25 ბრძანებაში "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტოდაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა