მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2021 წელი)

ბრძანება # 3 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ. 
ბრძანება # 6 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მინიჭებული დაფინანსების (2020-2021 სასწავლი წლის შემოდგომის - პირველი სემესტრი) ოდენობით სწავლის გადასახადისგან განთავისუფლების შესახებ. 
ბრძანება # 7 ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა - 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ. 
ბრძანება # 8  ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ქართული უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე უნივერსიტეტის 1-3 პრიორიტეტული არჩევის პირობებში ეროვნული გამოცდების შედეგად ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ჩარიცხული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის თაობაზე. 
ბრძანება # 9  ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ.
ბრძანება # 13 -ს ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება # 34-ს რექტორის 2021 წლის 18 იანვრის 1-ს ბრძანებაში "ქართულ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.  
ბრძანება # 84-ს ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის შესახებ. 
ბრძანება # 113-ს  რექტორის ბრძანება ქართულ უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის შესახებ. 
ბრძანება # 05-კ ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2019 წლის 3 აპრილს #13 ბრძანებით დამტკიცებულ "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომის შინაგანაწესში" ცვლილებების შეტანის შესახებ. 
ბრძანება # 06-კ ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2019 წლის 3 აპრილს #13 ბრძანებით დამტკიცებულ "ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ. 
ბრძანება # 167-ს რექტორის 2020 წლის 17 ივლისის N224-ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2020-2021 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება # 170-ს რექტორის ბრძანება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მეორე ნახევარში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ფორმის განსაზღვრის შესახებ. 
ბრძანება # 171-ს რექტორის 2020 წლის 5 ოქტომბრის N338-ს ბრძანებაში "მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის 2020-2021 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება # 209 -ს რექტორის ბრძანება აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე (დოქტორანტურა) საფეხურების 2021-2022 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ 
ბრძანება # 19

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე უნივერსიტეტის 1-3 პრიორიტეტული არჩევის პირობებში ეროვნული გამოცდების შედეგად ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში ჩარიცხული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ.

ბრძანება # 20

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის გადასახადიდან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ.

ბრძანება # 21 

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის თაობაზე. 

ბრძანება # 22

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებითვის, რომლებმაც წინა 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის შემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ. 

ბრძანება # 23

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე უნივერსიტეტის 1-3 პრიორიტეტული არჩევის პირობებში ეროვნული გამოცდების შედეგად ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ჩარიცხული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ. 

ბრძანება # 24

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულისა და 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრებში მობილობით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ერთჯერადი საშეღავათო პირობების გათვალისწინებით, 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ. 

ბრძანება # 25

დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ბიზნესის, კომპიუტინიგსა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულისა და 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრებში მობილობით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ერთჯერადი საშეღავათო პირობების გათვალისწინებით, 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ. 

ბრძანება # 215-ს

რექტორის ბრძანება 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ. 

ბრძანება # 237-ს

რექტორის ბრძანება 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ.

ბრძანება 259-ს

 რექტორის 2021 წლის 30 აგვისტოს #237-ს ბრძანებაში "ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და პროცესის ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ბრძანება # 8 

ქართულ უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2021-2022 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ. 

ბრძანება # 490-ს

სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის რიგგარეშე მობილობის ვაკანსიების გამოცხადების, აგრეთვე ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ. 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა