მენიუ

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ბაკალავრიატში ჩარიცხული სტუდენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაცია იწარმოებს 6-13 სექტემბრის ჩათვლით

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ბაკალავრიატში ჩარიცხული სტუდენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაცია იწარმოებს 6-დან 13 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) 11:00-18:00 საათამდე ( II კორპუსი).


რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი, ან ცობა იუსტიციიდან - ატესტატის მიღების შესახებ განცხადების შეტანის თაობაზე;
  • პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი; 
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ვაჟებმა) ;
  • სამხედრო პირის ოჯახის წევრობის შემთხვევაში - ცნობა სამხედრო პირის სამსახურიდან;
  • ფოტოსურათი (3×4) CD დისკზე;
  • სტუდენტის ანკეტა (CV) შემოთავაზებული ფორმით (ივსება ადგილზე);
  • სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის ქვითარი (სრული - 1125 ლარი, ან 50% - 562,5 ლარი);
  • სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტი არასრულწლოვანია, გთხოვთ მობრძანდეთ კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად და თან იქონიოთ:

  • მშობლის შემთხვევაში: მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; აბიტურიენტის დაბადების მოწმობის ასლი.
  • მინდობილი პირის შემთხვევაში: მინდობილობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; მინდობილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი. 

უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტებია: თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი: TBCBGE22, ანგარიშის ნომერი: GE76 TB74 8803 6020 1000 02;
ანგარიშზე თანხის შეტანა შეიძლება სს თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში). 

მისამართი: ი. ჭავაჭავაძის 53ა, II კორპუსი; II სართული; ოთახი - 201

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა