მენიუ

შიდა მობილობა

ცხადდება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა.

შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 15 ადგილი;
 • ისტორია - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 20 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 10 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია - 7 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 7 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 10 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 10 ადგილი;

შენიშვნა: შიდა მობილობის განხორციელების შემთხვევაში სტუდენტებს სწავლის წლიური საფასური განესაზღვრებათ მოცემულ პროგრამისთვის შესაბამისი დადგენილი ოდენობით, კერძოდ:

ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის, საჯარო მმართველობის და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 2990 ლარს;
 • საჯარო მმართველობა - 2750 ლარს;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 2500 ლარს;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 3500 ლარს;

შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2023 წლის 13 – 22 თებერვალი.
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება, ,სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2023 წლის 14 – 23 თებერვალი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2023 წლის 24 თებერვალი;
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2023 წლის 27 თებერვალი;

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (შემოთავაზებული ფორმით, UMS სისტემის საშუალებით)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა