მენიუ

გრძელდება პირველკურსელთა რეგისტრაცია

გრძელდება აბიტურიენტთა რეგისტრაცია: 11 სექტემბერს, 11:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

გრძელდება პირველკურსელთა რეგისტრაცია 11 სექტემბერს, 11:00 საათიდან 17:00 საათამდე. 
მისამართი: ი. ჭავაჭავაძის 53ა, II კორპუსი; II სართული; ოთახი - 201 


რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. (ან ცნობა იუსტიციიდან - ატესტატის მიღების შესახებ განცხადების შეტანის თაობაზე)
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის).
 • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკზე;
 • სტუდენტის ანკეტა (CV) შემოთავაზებული ფორმით (ივსება ადგილზე);
 • სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (სრული - 1125 ლარი, ან 50% - 562,5 ლარი);.
 • სამხედრო პირის ოჯახის წევრობის შემთხვევაში - ცნობა სამხედრო პირის სამსახურიდან (წოდების/პოზიციის მითითებით);
 • სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • მედალოსნებმა - მედალოსნობის დამადასტურებელი დოკუმენტი - ცნობა სკოლიდან (ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე SANGU-ს პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში)


იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტი არასრულწლოვანია, გთხოვთ მობრძანდეთ კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად და თან იქონიოთ:

 • მშობლის შემთხვევაში: მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; აბიტურიენტის დაბადების მოწმობის ასლი.
 • მინდობილი პირის შემთხვევაში: მინდობილობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; მინდობილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი.

უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტებია:
თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE76 TB74 8803 6020 1000 02

სასწავლო პროცესი დაიწყება 18 სექტემბრიდან! 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა