მენიუ

ცხადდება მიღება დოქტორანტურის საფეხურზე

აპლიკანტთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) იწარმოებს 2023 წლის 1 სექტემბერიდან 7 სექტემბრის ჩათვლით.

დოქტორანტურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 1. აპლიკანტთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2023 წლის 1 – 7 სექტემბერი; (სამუშაო დღეებში 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, შაბათს - 11:00 საათიდან 15:00 საათამდე) 
 2. გასაუბრება სპეციალობასა და უცხო ენაში - 2023 წლის 9-10 სექტემბერი 
 3. გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2023 წლის 11-12 სექტემბერი;
 4. ხელშეკრულების გაფორმება დოქტორანტობის კანდიდატებთან - 30 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი. 
 5. სკოლების დეკანატების მიერ ჩასარიცხ კანდიდატთა შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა (დადგენილი დანართის ფორმით), ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემა, ბრძანების ასახვა და ჩარიცხული მაგისტრანტების რეგისტრაცია მონაცემების საუნივერსიტეტო ბაზაში - 3 ოქტომბერი. 
 6. ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება - 2023 წლის 16-17 ოქტომბერი. 
 7. ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა - 2023 წლის 19 სექტემბერი.

დოქტორანტობის კანდიდატების მიერ რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება რექტორის სახელზე (შემოთავაზებული ფორმით);
 2. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი, (ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს - ასლი , ნოტარიალური დამოწმების გარეშე; 2022 წლის კურსდამთავრებულებისათვის დასაშვებია ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე);
 3. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ (CV);
 5. გამოქვეყნებული შრომების სია შრომების ქსეროასლებით (არსებობის შემთხვევაში);
 6. უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო მოწმობის/სერტიფიკატის (არსებოპბის შემთხვევაში) სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი (წარმოდგენის და კომისიის შესაბამისი დასკვნის შემთხვევაში, დოქტორანტობის კანდიდატი თავისუფლდება გასაუბრებიდან უცხო ენაში);
 7. სამოტივაციო წერილი;
 8. სავარაუდო საკვლევი თემის კონცეფცია;
 9. პირადობის მოწმობა (პასპორტი) - ასლი;
 10. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობის (ვაჟებმა) - ასლი;
 11. ფოტოსურათი (3×4) ელექტრონული CD დისკზე;
 12. სტუდენტის ანკეტა (შემოთავაზებული ფორმით).

 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა