მენიუ

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამას ხელმძღვანელობს პროფესორი პაატა ტურავა.

SANGU-ში საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ბაკალავრიატის საფეხურზე მიღებული ცოდნის ბაზაზე სტუდენტს გამოუმუშაოს ის უნარები, რაც აუცილებელია საჯარო მმართველობის ორგანოებში მმართველობითი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად. პროგრამა შემუშავებულია ეროვნული საკვალიფიკაციო დოკუმენტის, დარგის მოთხოვნების და თანამედროვე საჯარო მმართველობის სფეროში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით. მასში თავმოყრილია საჯარო მმართველობის სფეროში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხებით დაკომპლექტებული სასწავლო კურსები. პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობენ დარგის წამყვანი სპეციალისტები, როგორც საჯარო მმართველობის მეცნიერების, ისე პრაქტიკის მრავალწლიანი გამოცდილებით.

პროგრამას სამართლის დოქტორი, პროფესორი პაატა ტურავა ხელმძღვანელობს, რომელმაც საჯარო მმართველობის მეცნიერებების შესწავლა 2000 წლიდან, გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტში დაიწყო. პროგრამა იმიტომ გახდა მისთვის საინტერესო, რომ ორი გერმანიის გაერთიანების შედეგად პოტსდამი იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ერთ-ერთი ახალი მიწა, რომლის სახელმწიფო და მუნიციპალური სამსახურების ჩამოყალიბებაში ჩართული იყო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, რაც პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებს აძლევდა შესაძლებლობას მიეღოთ როგორც თეორიული ცოდნა, ისე გაცნობოდნენ რეფორმის შედეგებს.

პროფესორი პაატა ტურავა გერმანულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საქართველოში აქტიურად იყო ჩართული საჯარო სამსახურის რეფორმაში, როგორც რეფორმის კონცეფციის შემუშავების, ისე კანონმდებლობის შექმნის ეტაპზე. SANGU-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა სწორედ აღნიშნულ რეფორმას ეფუძნება და პასუხობს საქართველოს საჯარო სამსახურის გამოწვევებს.

აღნიშნული სასწავლო პროგრამა სტუდენტს გამოუმუშავებს გადაწყვეტილების მიღების და პრობლემების გადაწყვეტის კომპეტენციებს, რაც მიიღწევა ისეთი უნარების საფუძველზე, როგორიცაა სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის, გუნდური მუშაობის, ინტერდისციპლინური აზროვნების და კომუნიკაციის უნარები. ამ ცოდნით აღჭურვილმა კურსდამთავრებულმა აქტიური როლი უნდა შეასრულოს საჯარო სამსახურის რეფორმის პროცესის წარმატებულად განხორციელებაში.
პროგრამის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ დარგის სპეციალისტი უნდა იყოს მედიატორი, რომელიც შეძლებს მომავალი თაობები აზიაროს საჯარო სამსახურის ძირითად სულისკვეთებას, რომ მათ შეძლონ ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთება საკუთარი ქვეყნის და ხალხის სამსახურში ყოფნის სასარგებლოდ.
საჯარო მმართველობის პროგრამა არის ინტერდისციპლინური და აყალიბებს საჯარო სერვისების განხორციელებისათვის აუცილებელ უნარებს და კომპეტენციებს. პრაქტიკაზე ორიენტირებულმა სწავლებამ სტუდენტს უნდა მისცეს თეორიული ცოდნის სამუშაო ადგილზე ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში პრაქტიკულ უნარებად ტრანსფორმირების შესაძლებლობა სწავლის პროცესში მიღებული მეცნიერული რეფლექსიის, კვლევის მეთოდების და თეორიულად დასაბუთებული დისკუსიის კომპეტენციების გამოყენებით.

პროფესორი პაატა ტურავა თვლის, რომ საჯარო მმართველობის პროგრამის არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს გააზრებული უნდა ჰქონდეს სახელმწიფო სამსახურის არსი და მისი ვალდებულება, რომ თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება საჯარო სამსახურის პრინციპებისა და საჯარო ინტერესების დაცვის საფუძველზე განახორციელოს. კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოებრივი აზროვნების უნარი და უნდა შეეძლოს საჯარო და კერძო ინტერესების შეპირისპირების საფუძველზე დაბალანსებული გადაწყვეტილების მიღება.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა