მენიუ

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი დავით ბოსტოღანაშვილი

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტი, სამართლის მაგისტრი, რომელიც სამომავლო წარმატებული პროფესიული განვითარებისათვის აღჭურვილი იქნება შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილებით.

SANGU-ს სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტი, სამართლის მაგისტრი, რომელიც სამომავლო წარმატებული პროფესიული განვითარებისათვის აღჭურვილი იქნება შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილებით და, ამასთან, დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევისთვის საჭირო კომპეტენციებით. პროგრამა ორიენტირებულია პროფესიონალი იურისტების მომზადებაზე. სტუდენტები შეიძენენ იურისტისთვის აუცილებელ ცოდნას მაღალი კლასის სპეციალისტებისგან. უნივერსიტეტის მიერ გაფორმებული მემორანდუმები უზრუნველყოფს პრაქტიკის გავლას, რაც პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენის საუკეთესო საშუალებაა.

პროგრამის ხელმძღვანელს, სამართლის დოქტორ დავით ბოსტოღანაშვილს ამ სფეროსადმი ინტერესი ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის პერიოდში გაუჩნდა. ამ მიმართულებით ცოდნის შესაძენად გადადგმული ყოველი შემდგომი ნაბიჯი საკუთარი არჩევანის სისწორეში არწმუნებდა. მას დღეს უკვე საუნივერსიტეტო, პედაგოგიური საქმიანობის 25 წლიანი გამოცდილება აქვს.

იგი მიიჩნევს, რომ მომავალი თაობის აღზრდისთვის, კერძოდ, სამართლის მიმართულებით პედაგოგიური საქმიანობისთვის, აუცილებელია, როგორც თეორიული (მეცნიერული), ისე პრაქტიკული უნარების, შესაბამისი ცოდნისა და გამოცდილების ქონა, რასაც უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი სრულიად აკმაყოფილებს.

SANGU-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამა შესაბამისობაშია ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და დარგობრივი მახასიათებლის არსებულ მოთხოვნებთან, გავლილი აქვს აკრედიტაცია. უნივერსიტეტში სტუდენტებს დახვდებათ შესაბამისი მოთხოვნებით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ბიბლიოთეკა, სასიამოვნო გარემო, კვალიფიციური აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. საშუალება ექნებათ შეიძინონ დასაქმების ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი თეორიული, პრაქტიკული და სამეცნიერო უნარ-ჩვევები.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა