მენიუ

რიგგარეშე მობილობა

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ცხადდება რიგგარეშე მობილობა.

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული
სტუდენტებისთვის ცხადდება რიგგარეშე მობილობა.

 

რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2021 წლის 1- 8 დეკემბერი;
 • კრედიტების აღიარების კომისიის მუშაობა, დასკვნების მომზადება და მათი მობილობის მსურველთათვის გაცნობა, თანხმობის/უარის წერილების მომზადება - 2021 წლის 2 - 9 დეკემბერი
 • სკოლების მიერ ჩასარიცხ პირთა სიების (მოხსენებითი ბარათის სახით), აგრეთვე რიგგარეშე მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციის (ქაღალდური და ელექტრონული სახით) წარდგენა -10 დეკემბერი;
 • რიგგარეშე მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და სისტემისთვის წარდგენა - 2021 წლის 13 დეკემბერი.

 

რიგგარეშე მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება და ანკეტა (შემოთავაზებული ფორმით);
 • ბაკალავრის დიპლომისა და დანართის ასლი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 • ორი ფოტოსურათი (3X4) და სურათი CD დისკზე;
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის აღიარების კომისია:

 1. გურული პაპუნა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი, მოწვეული სპეციალისტი, (კომისიის თავმჯდომარე);
 2. გოგიშვილი პააატა, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი (კომისიის წევრი);
 3. ბოსტოღანაშვილი დავით, სამართლის დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი, სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი (კომისიის წევრი);
 4. ლონდარიძე მარინა, სამართლის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი, (კომისიის მდივანი).

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა