მენიუ

2022-2023 სასწავლო წლის შიდა მობილობა

შიდა მობილობის მსურველების რეგისტრაცია იწარმოებს 12 სექტემბრიდან 21 სექტემბრის ჩათვლით.

შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 10 ადგილი;
 • ისტორია - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 20 ადგილი;

ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამაა

 • მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა)- 10 ადგილი;
 • მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ქართული, როგორც მეორე ენა) - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 10 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 20 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 10 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • ტურიზმის ბიზნესი - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 10 ადგილი;

შენიშვნა: შიდა მობილობის განხორციელების შემთხვევაში სტუდენტებს სწავლის წლიური საფასური განესაზღვრებათ მოცემულ პროგრამისთვის შესაბამისი დადგენილი ოდენობით, კერძოდ:

ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის, საჯარო მმართველობის და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 2990 ლარს;
 • საჯარო მმართველობა - 2750 ლარს;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 2500 ლარს;

2021- 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულთა მიერ შიდა მობილობის განხორციელების შემთხვევაში სტუდენტებს სწავლის საფასური განესაზღვრებათ უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2021 წლის 5 აგვისტოს №18 ბრძანებით ‘ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021– 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულთათვის ერთჯერადი საშეღავათო პირობების განსაზღვრის შესახებ“ პირობების გათვალისწინებით.

შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2022 წლის 12 – 21 სექტემბერი.
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება, ,სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2022 წლის 13 – 22 სექტემბერი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2022 წლის 23 სექტემბერი;
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2022 წლის 23-26 სექტემბერი;

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (შემოთავაზებული ფორმით, UMS სისტემის საშუალებით)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა