მენიუ

ცხადდება რიგგარეშე შიდა მობილობა

ცხადდება რიგგარეშე შიდა მობილობა საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით.

ცხადდება რიგგარეშე შიდა მობილობა საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით:

 • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ამავე სკოლის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის (ქართული ენა და ლიტერატურა) სტუდენტებისთვის;
 • ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ამავე სკოლის ტურიზმის ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის

ადგილების რაოდენობა:

 • ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - 1 ადგილი
 • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - 89 ადგილი

რიგგარეშე შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • რიგგარეშე მობილობის შიდა განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2023 წლის 15 – 7 ივლისი;
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება, „სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის უარის წერილობითი დადასტურება - 2023 წლის 16 – 10 ივლისი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა რიგგარეშე შიდა მობილობის ფარგლებში ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 23 წლის - 12 ივლისი;
 • რიგგარეშე შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების მომზადება და გამოცემა - 2023 წლის 14 ივლისი.

რიგგარეშე შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (UMS სისტემის საშუალებით)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული).

აღიარების კომისიის შემადგენლობა:

ჰემანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • პაპუნა გურული, სამართლის დოქტორი, სკოლის დეკანი, (კომისიის თავმჯდომარე)
 • ეკა დუღაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი (კომისიის წევრი);
 • მარინე კუხალაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, სკოლის დეკანის მოადგილე (კომისიის წევრი);
 • გელა ქისტაური, ისტორიის დოქტორი, კოორდინატორი (კომისიის მდივანი).

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • ლევან ქისტაური, სკოლის დეკანი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე);
 • ნიკო კვარაცხელია ისტორიის დოქტორი, პროფესორი (კომისიის წევრი);
 • ნინო დამენია, ბიზნესის მართვის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, სკოლის დეკანის მოადგილე (კომისიის მდივანი).

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა