მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2021 წლის 28 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე.

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა.

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2021 წლის 28 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე.

მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი  - 15 ადგილი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 15 ადგილი; 
 • ისტორია - 10 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 10 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 10 ადგილი;
 • საქართველოს ისტორია  - 5 ადგილი;
 • ქართული ფილოლოგია  - 5 ადგილი;

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში   

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 20 ადგილი;
 • ტურიზმის ბიზნესი - 20 ადგილი;
 • ეკონომიკა - 20 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 20 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 20 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 20 ადგილი;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება  - 10 ადგილი

შენიშვნა: 
1. სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს  2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს; 
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს.

მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება)  - 2021 წლის 10-17 თებერვალი;
 • აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2021 წლის 11-18 თებერვალი;     
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2021 წლის  11-18 თებერვალი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2021 წლის 18 თებერვალი;
 • მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება  და   წარდგენა  მართვის სისტემაში - 2020 წლის 19 თებერვალი.

მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
 2. სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი  ან  მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული); მაგისტრანტებისათვის - ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის  ჩაბარებული ტესტის ტიპის შესახებ;
 6. სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 7. სახელმწიფო/სოციალური გრანტის მქონე სტუდენტებმა  მართვის სისტემის მიერ გაცემული ცნობა გრანტის გადმოტანის შესაძლებლობის, ოდენობის (ლარში) და დაფინანსების პერიოდის მითითებით.
 8. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ აღიარების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი.
   

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა