მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

დაიწყო გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა

მობილობის მსურველთა რეგისტრაციის ვადა 8 თებერვლიდან 17 თებერვლის ჩათვლითაა განსაზღვრული.

2020 - 2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი  -5 ადგილი;  
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 5 ადგილი; 
 • ისტორია - 5 ადგილი; 
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი  - 5 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი;
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი; 
 • საქართველოს ისტორია - 5 ადგილი; 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება -  10 ადგილი; 
 • ტურიზმის ბიზნესი - 10 ადგილი;
 • ეკონომიკა  - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი; 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;

შენიშვნა:  სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს; 
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს.

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2021 წლის  8  – 17 თებერვალი;
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2021 წლის  9 – 18 თებერვალი;        
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2021 წლის  10 – 19 თებერვალი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2021 წლის    19  თებერვალი
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2021 წლის  22 თებერვალი.

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (ივსება ელექტრონულად, UMS-ზე შემოთავაზებული ფორმით); 
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან  მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);
 • დამდეგი - 2020 – 2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის დამადასტურებელი (სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის) დოკუმენტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 • 551 74 00 05
 • 551 73 00 05

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა