მენიუ

ტურიზმის მიმართულების აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით ცხადდება ღია კონკურსი

კონკურსი ცხადდება უნივერსიტეტთან აფილირების პირობით.

ტურიზმის მიმართულების აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით, ცხადდება ღია კონკურსი ა(ა)იპ „საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში“ შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

კონკურსი ცხადდება უნივერსიტეტთან აფილირების პირობით.

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 23 და 24 თებერვალი. მისამართზე ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11:00 საათიდან - 17:00 საათამდე.

კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება:
2022 წლის 25 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით.


კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება:
2022  წლის 4 მარტი. 

იხილეთ რექტორის ბრძანება N11-კ და N12-კ აკადემიურ თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე ცვლილებების შეტანის შესახებ.


პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრული მოთხოვნები:

აკადემიური ნიშნით თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:

 1. დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 2. სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის მუშაობის გამოცდილება.


კანდიდატის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება შემდეგი დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 1. სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 2. სამეცნიერო ნაშრომები შესაბამისი მიმართულებთ გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 3. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 4. სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში.


პროფესიული ნიშნით პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად მხედველობაში მიიღება ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმები:

 1. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის განხორციელების არანაკლებ 10 წლიანი გამოცდილება;
 2. საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისიწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან დარგის შესაბამისი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;
 3. შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით განხორციელებული სამეცნიერო ან პრაქტიკული ხასიათის კვლევითი პროექტი/პროექტები ან/და გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 4. უნივერსიტეტში შესაბამისი პროგრამული მიმართულების განვითარების ხედვა.


როგორც აკადემიური, ისე პროფესიული ნიშნით მონაწილე კანდიდატებისთვის განსაზღვრულია შემდეგი დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნა:

ინგლისური ენის ცოდნა (არანაკლებ B2 დონე), ამასთან, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან არანაკლებ 4 სასწავლო კურსის წარმართვის კომპეტენცია:

 • რეკრეაციის თეორია და პრაქტიკა;
 • ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი;
 • საერთაშორისო ტურიზმი;
 • აგროტურიზმის საფუძვლები;
 • ტურიზმის ხარისხის მართვა; საზოგადოებაზე დაფუძნებული ტურიზმი.


ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრული მოთხოვნები:


აკადემიური ნიშნით თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
ამასთან, კანდიდატის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება შემდეგი დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 1. სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 2. სამეცნიერო ნაშრომები შესაბამისი მიმართულებთ გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 3. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 4. სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში.


პროფესიული ნიშნით ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე პროფესიული ნიშნით შეიძლება აირჩეს მაგისტრის ხარისხის მქონე პირი, რომელიც:

 1. აკმაყოფილებს ქვემოთ მოცემულ არანაკლებ ერთს შემდეგი პირობებიდან:
  1. აქვს საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან დარგის შესაბამისი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  2. აქვს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის განხორციელების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  3. აქვს შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით განხორციელებული სამეცნიერო ან პრაქტიკული ხასიათის კვლევით პროექტში/პროექტებში ჩართულობის გამოცდილება ან/და გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 2. აქვს უნივერსიტეტში შესაბამისი პროგრამული მიმართულების განვითარების ხედვა.


ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობისათვის დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნის სახით განსაზღვრულია ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან არანაკლებ 2 სასწავლო კურსის წარმართვის კომპეტენცია:

 • დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტი;
 • ღონისძიებების მართვა;
 • კულტურული ტურიზმი და ტუროპერეიტინგი.


საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 1. შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 2. ავტობიოგრაფია (CV, ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 3. შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი ან მეხსიერების ბარათი) ერთად.
 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 5. ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 6. ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო ან/და პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 7. საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან/და დარგის შესაბამიოსი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 8. ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 9. შესაბამისი მიმართულებით სამეცნიერო ან/და პრაქტიკული ხასიათის კვლევითი პროექტის/პროექტების შესახებ ინფორმაცია (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 10. კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები - ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 11. შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები ნოტარიულად დამოწმებული;
 12. სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/და გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 13. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 14. დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 15. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
 16. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან წარმოდგენილი ცნობა ნასამართლობის შესახებ და ასევე, ცნობა უფლების ჩამორთმევის შესახებ;
 17. ინგლისური ენის ცოდნის (არანაკლებ B 2 დონის ) დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).


მიმაგრებული დოკუმენტები:

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა