მენიუ

სამართლის მიმართულების აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით ცხადდება ღია კონკურსი

სამართლის მიმართულების აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით ცხადდება ღია კონკურსი შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

 • კონსტიტუციური სამართლის მიმართულება - პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული;
 • ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულება (ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი) - პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული.


კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა:
 2022  წლის 18-დან 21 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი № 53ა; საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11:00-17.00 საათამდე. 


კონკურსანტთა მიერ წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა, კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება:
2022 წლის 26-დან 30 აპრილის ჩათვლით.


კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება:
არაუგვიანეს 2022 წლის 2 მაისი.პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრული მოთხოვნები:


აკადემიური ნიშნით თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:

 1. დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 2. სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის მუშაობის გამოცდილება.


ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე კანდიდატთა შეფასებისას მხედველობაში მიიღება:

 1. სამეცნიერო ნაშრომები, სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები, მიღებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში და სხვა სამეცნიერო აქტივობები ;
 2. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ;
 3. საერთაშორისო თანამშრომლობა და საქმიანობა აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით;
 4. უნივერსიტეტში შესაბამისი პროგრამული მიმართულების განვითარების ხედვა;
 5. სილაბუსი/სილაბუსები (ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით)
 6. რექტორის ბრძანებით კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობისთვის განსაზღვრული სხვა სპეციფიკური მოთხოვნები (არსებობის შემთხვევაში).


პროფესიული ნიშნით პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად მხედველობაში მიიღება ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმები:

 1. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის განხორციელების არანაკლებ 6 წლიანი გამოცდილება;
 2. საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან დარგის შესაბამისი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;
 3. შესაბამისი მიმართულებით განხორციელებული სამეცნიერო ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტი/პროექტები ან/და გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 4. უნივერსიტეტში შესაბამისი პროგრამული მიმართულების განვითარების ხედვა;
 5. რექტორის ბრძანებით კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობისთვის განსაზღვრული სხვა სპეციფიკური მოთხოვნები (არსებობის შემთხვევაში).


როგორც აკადემიური, ისე პროფესიული ნიშნით მონაწილე კანდიდატებისთვის განსაზღვრულია შემდეგი დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნა:

 • ინგლისური ენის ცოდნა (არანაკლებ B 2 დონე).


საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 1. შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 2. ავტობიოგრაფია (CV, ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 3. შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი ან მეხსიერების ბარათი) ერთად;
 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 5. ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 6. შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები ნოტარიულად დამოწმებული;
 7. ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო ან/და პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 8. საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან/და დარგის შესაბამისი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 9. ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 10. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 11. შესაბამისი მიმართულებით საერთაშორისო თნამშრომლობის, სამეცნიერო ან/და პრაქტიკული ხასიათის კვლევითი პროექტის/პროექტების შესახებ ინფორმაცია (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 12. სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/და გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 13. შესაბამისი პროგრამული მიმართულების განვითარების ხედვა;
 14. კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები - ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით, );
 15. დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 16. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
 17. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან წარმოდგენილი ცნობა ნასამართლობის შესახებ და ასევე, ცნობა უფლების ჩამორთმევის შესახებ;
 18. ინგლისური ენის ცოდნის (არანაკლებ B2 დონის ) დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).


მიმაგრებული დოკუმენტები:

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა