მენიუ

ცხადდება მიღება სადოქტორო პროგრამაზე

ცხადდება მიღება საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამაზე.

დოქტორანტურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 1. აპლიკანტთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2022 წლის 8 – 13 სექტემბერი;
 2. გასუბრება უცხო ენაში - 2022 წლის 14 სექტემბერი; გამოცდა სპეციალობაში - 2022 წლის 15 სექტემბერი;
 3. სპეციალობაში გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2022 წლის 16 სექტემბერი;
 4. ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება - 2022 წლის 16 – 17 სექტემბერი;
 5. ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა - 2022 წლის 19 სექტემბერი.

დოქტორანტობის კანდიდატების მიერ რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება რექტორის სახელზე (შემოთავაზებული ფორმით);
 2. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი, (ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს - ასლი , ნოტარიალური დამოწმების გარეშე; 2022 წლის კურსდამთავრებულებისათვის დასაშვებია ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე);
 3. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ (CV);
 5. გამოქვეყნებული შრომების სია შრომების ქსეროასლებით (არსებობის შემთხვევაში);
 6. უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო მოწმობის/სერტიფიკატის (არსებოპბის შემთხვევაში) სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი (წარმოდგენის და კომისიის შესაბამისი დასკვნის შემთხვევაში, დოქტორანტობის კანდიდატი თავისუფლდება გასაუბრებიდან უცხო ენაში);
 7. სამოტივაციო წერილი;
 8. სავარაუდო საკვლევი თემის კონცეფცია;
 9. პირადობის მოწმობა (პასპორტი) - ასლი;
 10. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობის (ვაჟებმა) - ასლი;
 11. ფოტოსურათი (3×4) ელექტრონული CD დისკზე;
 12. სტუდენტის ანკეტა (შემოთავაზებული ფორმით).

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა