მენიუ

ინფორმაცია პირველკურსელთა საყურადღებოდ

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ბაკალავრიატში ჩარიცხული სტუდენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაცია იწარმოებს 6-14 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე (კვირის გარდა) 11:00-დან 17:00 საათამდე, შაბათს 11:00-დან 15:00 საათამდე ( II კორპუსი).

2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ბაკალავრიატში ჩარიცხული სტუდენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაცია იწარმოებს  6-14  სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე (კვირის გარდა) 11:00-დან 17:00 საათამდე, შაბათს 11:00-დან 15:00 საათამდე ( II კორპუსი).

რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი. (ან ცნობა იუსტიციიდან - ატესტატის მიღების შესახებ განცხადების შეტანის თაობაზე)
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • ორი ფოტოსურათი (3X4) და სურათი CD დისკზე
  • არასრულწლოვანის შემთხვევაში - სანოტარო წესით დამოწმებული დაბადების მოწმობის ასლის წარმოდგენა და მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის თანხლება, ამ უკანასკნელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტითურთ
  • სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

სტუდენტი, რომელიც ისარგებლებს სახელმწიფო დაფინანსების სოციალური პროგრამით, აუცილებელია დაფაროს სემესტრული საფასურის 30%. ასევე რეგისტრაციისას აუცილებელია წარმოადგინოს გადახდის ქვითარი და სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

(უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტები: თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი:  TBCBGE22, ანგარიშის ნომერი: GE76 TB74 8803 6020 1000 02; ანგარიშზე თანხის შეტანა შეიძლება სს თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში).  

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა