მენიუ

ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით

აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით, ცხადდება ღია კონკურსი შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

 • ასოცირებული პროფესორი ინგლისურის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით - 1 საშტატო ერთეული;
 • ასისტენტ-პროფესორი განათლების მიმართულებით - 2 საშტატო ერთეული;
 • ასისტენტ-პროფესორი განათლების ფსიქოლოგიის მიმართულებით - 1 საშტატო ერთეული.

კონკურსი ცხადდება უნივერსიტეტთან აფილირების პირობით.


ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი მოთხოვნები:

აკადემიური ნიშნით თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:

 1. დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 2. სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება. 


კანდიდატის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება შემდეგი დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 1. სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 2. სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებთ გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 3. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 4. სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში.                  


პროფესიული ნიშნით ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. დარგის შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება, რაც დასტურდება ქვემოთ მოცემული არანაკლებ ერთი ნიშნით:
  1. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის განხორციელების არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;
  2. საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისიწნებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან დარგის შესაბამისი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;
 2. შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით განხორციელებული სამეცნიერო ან პრაქტიკული ხასიათის კვლევითი პროექტი/პროექტები ან/და გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 3. უნივერსიტეტში შესაბამისი პროგრამული მიმართულების განვითარების ხედვა. 


როგორც აკადემიური, ისე პროფესიული ნიშნით ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულია შემდეგი დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნა:

 • კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს მომავალი მასწავლებლების მომზადების/მოქმედი მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ან/და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებების წარმართვის პრაქტიკული გამოცდილება.


ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრულია შემდეგი მოთხოვნები:    

აკადემიური ნიშნით თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

ამასთან, კანდიდატის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება შემდეგი დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 1. სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 2. სამეცნიერო ნაშრომები შესაბამისი მიმართულებთ გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 3. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 4. სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში.         


პროფესიული ნიშნით ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე პროფესიული ნიშნით შეიძლება აირჩეს მაგისტრის ხარისხის მქონე პირი, რომელიც:

 1. აკმაყოფილებს ქვემოთ მოცემულ არანაკლებ ერთს შემდეგი პირობებიდან:
  1. აქვს საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან დარგის შესაბამისი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  2. აქვს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის განხორციელების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  3. აქვს შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით განხორციელებული სამეცნიერო ან პრაქტიკული ხასიათის კვლევით პროექტში/პროექტებში ჩართულობის გამოცდილება ან/და გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 2. აქვს უნივერსიტეტში შესაბამისი პროგრამული მიმართულების განვითარების ხედვა. 


როგორც აკადემიური, ისე პროფესიული ნიშნით ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულია შემდეგი დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნა:

 • კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს მომავალი მასწავლებლების მომზადების/მოქმედი მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ან/და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებების წარმართვის პრაქტიკული გამოცდილება. 


საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 2. ავტობიოგრაფია (CV, ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 3. შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი ან მეხსიერების ბარათი) ერთად.
 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 5. ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 6. ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო ან/და პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 7. საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან/და დარგის შესაბამიოსი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 8. ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 9. შესაბამისი მიმართულებით სამეცინერო ან/და პრაქტიკული ხასიათის კვლევითი პროექტის/პროექტების შესახებ ინფორმაცია (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 10. კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები - ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით); 
 11. შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები ნოტარიულად დამოწმებული; 
 12. სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/და გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 13. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია; 
 14. დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 15. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.
 16. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან წარმოდგენილი ცნობა ნასამართლობის შესახებ და ასევე, ცნობა უფლების ჩამორთმევის შესახებ.

მიმაგრებული დოკუმენტები:

 

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა:

2022 წლის 15-16 თებერვალი; მისამართი: ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11:00 საათიდან – 17:00 საათამდე.

კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება: 2022 წლის 17-24 თებერვლი.

კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: არაუგვიანეს 2022 წლის 1 მარტისა.

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა