მენიუ

ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების მიმართულებით აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით, ცხადდება ღია კონკურსი

კონკურსი ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების მიმართულებით აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით, ცხადდება ღია ასისტენტის ერთ აკადემიურ თანამდებობაზე

აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება ღია კონკურსი ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების მიმართულებით ასისტენტის ერთ აკადემიურ თანამდებობაზე.

 

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა: 2022  წლის 26 და 27 აპრილი;  მისამართი: ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11:00 საათიდან - 17:00 საათამდე.

კონკურსანტთა მიერ წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა, კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება: 2022 წლის 28 აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით.

კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: არაუგვიანეს 2022  წლის 4 მაისი. 

 

ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად განსაზღვრული მოთხოვნები:

ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება აირჩეს დოქტორანტი, რომელიც აკმაყოფილებს  უნივერსიტეტის რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრულ დამატებით მოთხოვნებს.

 

ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე კანდიდატთა შეფასებისას მხედველობაში მიიღება:

 1. სამეცნიერო ნაშრომები, სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები, მიღებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში და სხვა სამეცნიერო აქტივობები;
 2. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 3. საერთაშორისო თანამშრომლობა და საქმიანობა აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით;
 4. სამოტივაციო წერილი;
 5. სილაბუსი/სილაბუსები (ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით)
 6. რექტორის ბრძანებით კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობისთვის განსაზღვრული სხვა სპეციფიკური მოთხოვნები.

 

პროფესიული ნიშნით ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად მხედველობაში მიიღება ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმები:

ასისტენტის თანამდებობაზე პროფესიული ნიშნით შეიძლება აირჩეს არანაკლებ მაგისტრის ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც:

 1. აქვს საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;
 2. აქვს შესაბამისი მიმართულებით პრაქტიკული ხასიათის ან კვლევით პროექტში/პროექტებში ჩართულობის გამოცდილება ან/და გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 3. აკმაყოფილებს რექტორის ბრძანებით კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობისთვის განსაზღვრულ სხვა სპეციფიკურ მოთხოვნებს.

 

როგორც აკადემიური, ისე პროფესიული ნიშნით მონაწილე კანდიდატებისთვის განსაზღვრულია შემდეგი დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნა:

 1. საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილება;
 2. ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 2 სასწავლო კურსის მასალების შემუშავება/უზრუნველყოფისა და გაძღოლის გამოცდილება;
 3. პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოკონსულტირებაში;
 4. ინგლისური ენის ცოდნა (არანაკლებ B2 დონე).

 

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 1. შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 2. ავტობიოგრაფია (CV, ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 3. შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი ან მეხსიერების ბარათი) ერთად;
 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 5. ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 6. შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები ნოტარიულად დამოწმებული;
 7. ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო ან/და პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 8. საკონკურსო ვაკანტური თანამდებობისათვის გათვალისწინებულ შესაბამის დარგში წამყვან თანამდებობაზე მუშაობის ან/და დარგის შესაბამისი სპეციფიკური სამუშაოს შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 9. ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 10. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 11. შესაბამისი მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის, სამეცნიერო ან/და პრაქტიკული ხასიათის კვლევითი პროექტის/პროექტების შესახებ ინფორმაცია (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 12. სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/და გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 13. სამოტივაციო წერილი;
 14. კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები - ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით (ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით);
 15. დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 16. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
 17. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან წარმოდგენილი ცნობა ნასამართლობის შესახებ და ასევე, ცნობა უფლების ჩამორთმევის შესახებ;
 18. ინგლისური ენის ცოდნის (არანაკლებ B 2 დონის ) დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

მიმაგრებული დოკუმენტები:

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა