მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

SANGU-ში უკვე შესაძლებელია აირჩიოთ დამატებითი (minor) სპეციალობა

თუ გინდათ სწავლის პროცესი მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოთ და ორ პროფესიას ერთდროულად დაეუფლოთ, ეს შესაძლებლობა თქვენთვისაა!

SANGU-ს საბაკალავრო პროგრამის II-V სემესტრის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, გარდა ძირითადი (major) სპეციალობისა, დარეგისტრირდნენ დამატებითი (minor) სპეციალობის პროგრამებზე.

 

რა არის დამატებითი (minor) პროგრამა?
საბაკალავრო პროგრამაში გათვალისწინებული თავისუფალი კრედიტების/არჩევითი კურსების გავლის ნაცვლად, სტუდენტი ეუფლება დამატებით სპეციალობას.
ასეთ შემთხვევაში, სტუდენტის სახელზე გაცემულ დიპლომში მიეთითება:

  • ძირითადი სპეციალობა (რომელშიც კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია)
  • დამატებითი სპეციალობა

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, შეთავაზება არ ვრცელდება რეგულირებადი (სამართლის) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებზე. 

 

დამატებითი (minor) პროგრამის მიზანია, რომ სტუდენტი მინიმალურ დროში გაიყვანოს იმ სწავლის შედეგებზე, რომლებიც მითითებულია ძირითად (major), ანუ 240 კრედიტიან თანამოსახელე საბაკალაბრო პროგრამაში. დამატებითი პროგრამის საგნები ამოკრეფილია ძირითადი 240 კრედიტიანი საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი კურსებიდან. შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს ერთი ან მეტი არჩევითი კურსი. დამატებით სპეციალობისთვის, ძირითადი პროგრამის საბაზო კურსებიდან ხდება მაპროფილებელი კურსების ამორჩევა, რომლებიც ორიენტირებულია კომპეტენციის გაძლიერებაზე და პრაქტიკული უნარების შეძენაზე. მაგალითად, კომპიუტერული მეცნიერების ძირითად (major) პროგრამაში გათვალისწინებულია 30 კრედიტის მოცულობით მათემატიკური საგნების სწავლება, ამდენივე კრედიტი ეთმობა ინგლისურის სწავლებას (თუ ნულოვანი დონიდან იწყებს სტუდენტი), აგრეთვე საუნივერსიტეტო არჩევითი და თავისუფალი კრედიტების საათები. დამატებით სპეციალობისთვის, ძირითადი სპეციალობიდან გამოირიცხება ეს (არამაპროფილებელი) საგნები და, შესაძლოა, არჩევითი კურსებიც. რჩება მხოლოდ ყველაზე არსებითი, სპეციალობასთან იდენტიფიცირებული კურსები.

დამატებითი სპეციალობით გათვალისწინებული ცოდნა და უნარები სრულიად საკმარისია მაგისტრატურაში მოცემული მიმართულებით სწავლის წარმატებით გაგრძელებისთვის და/ან შრომით საქმიანობის დაწყებისთვის.

 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა გთავაზობთ 48 ECTS კრედიტიან დამატებით (minor) სპეციალობებს შემდეგი მიმართულებებით: ბიზნესის ადმინისტრირება, კომპიუტერული მეცნიერება, ტურიზნის ბიზნესი.

  1. ბიზნესის ადმინისტრირების დამატებითი (minor) პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია გაანალიზოს ბიზნესში მიმდინარე მოვლენები, მიიღოს მონაწილეობა დისტრიბუციის, გაყიდვების, ფინანსური რესურსების დაგეგმვის პროცესში ეკონომიკური, ფინანსური, მმართველობითი, მარკეტინგული და სამართლებრივი გარემოს ზოგადი შესწავლის საფუძველზე.
  2. კომპიუტერული მეცნიერების დამატებითი (minor) პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა დაპროგრამებისა და ალგორითმების საფუძვლებში, განუვითაროს დაპროგრამების უნარ-ჩვევები და ჩამოუყალიბოს ალგორითმული აზროვნება. კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ისეთ სფეროში, როგორიცაა მართვის სახელმწიფო ორგანოები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საკუთრების სხვადასხვა ორგანიზაციები, სადაც მოითხოვება ინფორმაციის ტექნოლოგიებში გათვითცნობიერებული სპეციალისტები. მიღებული ცოდნა საკმარისია მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებისთვის.
  3. ტურიზმის ბიზნესის დამატებითი (minor) პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს ჰქონდეთ ტურიზმის ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის უნარი, მოამზადოს ისინი ტურიზმის ბიზნეს სექტორში (სასტუმრო ბიზნესი, ტურისტული სააგენტო, ტურიზმის ადგილობრივ მმართველობით ორგანოებში და საკურორტო სექტორში) დასაქმებისათვის.

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა გთავაზობთ საერთაშორისო ურთიერთობების 54 ECTS კრედიტიან დამატებით (minor) სპეციალობას.

  1. საერთაშორისო ურთიერთობების (minor) პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია იმსჯელოს საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში არსებული ძირითადი  თეორიების შესახებ; გაანალიზოს საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში;  ჰქონდეთ პოლიტიკური პროცესების შეფასებისა და არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების უნარი; მონაწილეობა მიიღოს დებატებში და დისკუსიებში თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ;  საკვლევი პრობლემატიკის გასაანალიზებლად გამოიყენოს თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები.  

სასურველი დამატებითი პროგრამის შესახებ კონსულტაციების და რეგისტრაციისათვის 1 ოქტომბრამდე მიმართეთ შესაბამისი პროგრამის კოორდინატორებს:

ბიზნესის ადმინისტრირება - ლია მეტონიძე, ტელ.: 598 80 80 44
კომპიუტერული მეცნიერება - ნინო ქორჩილავა, ტელ.: 555 11 77 42
ტურიზმის ბიზნესი - ლია მეტონიძე, ტელ.: 598 80 80 44
საერთაშორისო ურთიერთობები - ელენე ციციშვილი, ტელ.: 557 64 45 69 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა