მენიუ

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური

სამსახური საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში:

 • უზრუნველყოფს სამეცნიერო ფონდებთან და დონორ ორგანიზაციებთან კავშირის დამყარებას და თანამშრომლობისთვის ხელშეწყობას. 
 • ახორციელებს უნივერსიტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის კონსულტაციების გაწევას სამეცნიერო სფეროში. 
 • ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის მონაწილეობით შეიმუშავებს აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო პერსონალის დატვირთვის სქემას, ახორციელებს სქემით განსაზღვრული აქტივობების შესრულების კონტროლს და რექტორისთვის შესაბამისი ანგარიშების წარდგენას. 
 • ხელს უწყობს უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას.
 • უზრუნველყოფს სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებას და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების ჩართულობას. 
 • უზრუნველყოფს კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზებას სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით. 
 • უზრუნველყოფს აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის/პროდიქტუოლობის შეფასებასა და ანალიზს დადგენილი წესის შესაბამისად, ასევე მიღებული შედეგების გამოყენებას პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის.
 • ამზადებს ანგარიშებს განხორციელებული კვლევების შესახებ
 • ხელს უწყობს კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას, რისთვისაც ამყარებს კავშირებს სხვადასხვა კვლევითი საქმიანობის ცენტრებთან/ერთეულებთან. 
 • ახორციელებს აკადემიური/სამეცნიერო პერსაონლის მხარდაჭერას სხვადასხვა საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის მიღების მიზნით, უწევს შესაბამის კონსულტაციებს.
 • შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს კვლევითი საქმიანობის შემდგომი განვითარებისთვის.
 • მონაწილეობს უნივერსიტეტის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავება/განვითარება/განხორციელებაში.
 • ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის მონაწილეობით შეიმუშავებს სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასებისს წესს.
 • საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ეფექტიანობის გაზრდისთვის შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და წარუდგენს ხელმძღვანელობას; ამზადებს ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
 • ასრულებს უნივერსიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი შიდა დოკუმენტაციით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს და რექტორის დავალებებს. 


მიმაგრებული დოკუმენტები:

პერსონალი

დაგვიკავშირდით

info@sangu.edu.ge 032 225 00 77

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა