მენიუ

გამოცდების ცენტრი

ცენტრის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:  

 • საგამოცდო პროცესის დაგეგმვა და ადმინისტრირება, გარდა მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებისა; 
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოება და მონიტორინგი; 
 • საგამოცდო პროცედურებისა და ინსტრუქციების შემუშავებაში მონაწილეობა; 
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი კორესპონდენციის განხილვა და პასუხის მომზადება; 
 • შუალედური, დასკვნითი/დამატებითი გამოცდების ჩატარების განრიგის მომზადება და გამოქვეყნება; 
 • გამოცდის ჩატარების პროცედურულ საკითხებზე შემოსული საჩივრების განხილვა; 
 • გამოცდების დაწყებამდე 10 დღით ადრე სკოლებისგან საგამოცდო ბილეთების გამოთხოვა და სკოლის შესაბამისი თანამშრომლის მონაწილეობით მათი შედარება არსებული კურსების სილაბუსების საგამოცდო კომპონენტებთან; 
 • სტუდენტთა შიდა საუნივერსიტეტო ბაზაში საგამოცდო შეფასებების ასახვა; 
 • საგამოცდო პროცესის მონიტორინგი, გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორების მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა; 
 • სტუდენტის შეფასების გასაჩივრების ეფექტიანი მექანიზმის შექმნისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება; 
 • აბიტურიენტთა რეგისტრაცია სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოსთან ერთად; 
 • სასკოლო ოლიმპიადის ტექნიკური უზრუნველყოფა; 
 • სემესტრის დასრულებიდან 2 თვის ვადაში დაბეჭდილი უწყისების სკოლებისთვის გადაცემა; 
 • სტუდენტური და ადმინისტრაციის ბარათების ბეჭდვა; 
 • უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ ცენტრის კომპეტენციის ფარგლებში დაკისრებული სხვა ამოცანების შესრულება, რომლებიც არ შედის უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენციაში და მიეკუთვნება უნივერსიტეტის მმართველობის სფეროს.

 

პერსონალი

ანი ხუციშვილი

ანი ხუციშვილი

გამოცდების ცენტრის უფროსი
თინათინ პავლიაშვილი

თინათინ პავლიაშვილი

მენეჯერი

დაგვიკავშირდით

a.khutsishvili@sangu.edu.ge 225 82 40 (შიდა 101)

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა