მენიუ

ცხადდება რიგგარეშე მობილობა "სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის" სტუდენტებისათვის

SANGU-ს სპეციალური შეთავაზების ფარგლებში, უნივერსიტეტ მილენიუმიდან მობილობით გადმოსული სტუდენტებისთვის სწავლის საფასური იქნება 1200 ლარი

SANGU-ს სპეციალური შეთავაზების ფარგლებში, სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმიდან მობილობით გადმოსული სტუდენტებისთვის სწავლის წლიური საფასური იქნება 1200 ლარი.


გამოცხადებული ადგილების რაოდენობა:

საგანმანათლებლო პროგრამა
აკადემიური საფეხური
გამოსაცხადებელი ადგილების რაოდენობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა
საერთაშორისო ურთიერთობები ბაკალავრიატი 74
სამართალი 153
ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი 243
ტურიზმის ბიზნესი 43
კომპიუტერული მეცნიერება 28


რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2022 წლის 18 ივლისი - 5 აგვისტო
 • აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება - 2022 წლის 19 ივლისი - 8 აგვისტო.
 • სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2021 წლის 20 ივლისი - 9 აგვისტო.
 • სკოლების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2022 წლის 10 აგვისტო.
 • მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა მართვის სისტემაში - არაუგვიანეს 2022 წლის 12 აგვისტოსი.


რიგგარეშე მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება და ანკეტა (შემოთავაზებული ფორმით);
 • ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატის ასლი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 • სურათი CD დისკზე;
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა