მენიუ

ცხადდება 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

მობილობით ჩარიცხული სტუდენტები ისარგებლებენ სპეციალური შეთავაზებით SANGU-სგან.

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა.
მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 22 აგვისტოს 12:00 საათიდან - 7 სექტემბრის 18:00 საათამდე.

მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამებზე:

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:


სწავლის წლიური საფასური
 ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის, საჯარო მმართველობის, სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის, ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების, კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი - 2990 ლარს;
 • საჯარო მმართველობა - 2750 ლარს;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 2500 ლარს;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 3500 ლარს;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 3350 ლარს.


2022 – 2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სპეციალური შეთავაზება SANGU-სგან.

2022 – 2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ყველა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობით ჩარიცხულ სტუდენტებს განესაზღვრებათ შემდეგი სახის ერთჯერადი საშეღავათო პირობები, ინდივიდუალური გეგმით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე:

 1. ყველა ჩარიცხულ სტუდენტს დაუფინანსდება სწავლის წლიური საფასურის 20%:
 2. 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტს მიენიჭება 20%-ანი საუნივერსიტეტო თანადაფინანსება:
 3. 70%-ნი სახელწიფო გრანტის მქონე სტუდენტს მიენიჭება საუნივერსიტეტო თანადაფინანსება დარჩენილი 30%-ის ოდენობით და სრულად დაუფინანსდება სწავლის წლიური გადასახადი ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
 4. 100%-ნი სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტს დაენიშნება სტიპენდია 125 ლარის ოდენობით;

იმ შემთხვევაში თუ ბაკალავრიატის საფეხურის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3.5 და მეტი გაქვს, სამაგისტრო პროგრამებზე შენ მიიღებ SANGU-ს შიდა გრანტს და ისარგებლებ სპეციალური შეთავაზებით:

ქვემოთ მითითებულ პროგრამებზე ჩარიცხული ყველა მაგისტრანტი (მიუხედავად ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილისა) ისარგებლებს SANGU-ს შიდა გრანტით:

ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.
 


მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2022 წლის 8-15 სექტემბერი;
 • აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება - 2022 წლის 9 – 16 სექტემბერი;
 • სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი დადასტურება - 2022 წლის 10-19 სექტემბერი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2022 წლის 20 სექტემბერი;
 • მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა მართვის სისტემაში - არაუგვიანეს 2022 წლის 21-22 სექტემბერი.


მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება
 2. სტუდენტის ანკეტა
 3. სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 5. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 6. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი  ან  მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული); მაგისტრანტებისათვის - ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის  ჩაბარებული ტესტის ტიპის შესახებ; 
 7. სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 8. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.


დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლებელია უნივერსიტეტის I კორპუსის 103-ე ოთახში (ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით 11:00 საათიდან 17:00 საათამდე).

 

 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა